شرایط تملک سهام بانک ها اعلام شد

به گزارش وبلاگ دابی دابی، بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای ضوابط جدیدی را در مورد تملک سهام بانک ها و موسسات اعتبـاری غیربـانکی اظهار داشت.

شرایط تملک سهام بانک ها اعلام شد

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی خاطرنشان کرد: پیرو بخشنامه شماره 1967 3/97 مورخ 1397.6.10، موضوع ابلاغ قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1397، در مورد حدود و ضوابط تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، همانگونه که مستحضرند، در ماده (1) قانون فوق الذکر که جایگزین ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1387 شده، مقرر شده است؛ تملک سهام موسسات اعتباری اعم از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند یا بانک های دولتی که سهام آنها واگذار می شود تا سقف 10 درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از 10 درصـد تا 20 درصد و بیش از 20 درصد تا 33 درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می شود مجاز می باشد. تملـک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسـات اعتبـاری بـیش از 10 درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

وفق تبصره (1) این ماده، ضمن تعریـف مالک واحد، مقرر شده است که مصادیق آن به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار معین شود. همچنین، وفق ماده (18) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که مقرر می دارد: سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسـی مصوب 1389.3.25 و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران معین می شود...، پیشـنهاد سقف تملک سهام بانک های ایرانی توسط اشخاص خارجی را با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به عهده بانک مرکزی و تصویب هیأت محترم وزیران قرار داده است. لـیکن، بـا تصـویب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که ضمن معین سقف های تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط مالک واحد، شمول قانون مذکور را برای اشخاص ایرانی و خـارجی یکسان دانسته است، مقرر شد مفاد دستورالعمل نحوه مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک ها نیز در دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، موضوع ماده (1) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1397 ذکر شود.

بنابراین، در اجرای تکالیف قانونی مذکور، دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موضوع ماده (1) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسـی و مـاده (18) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، در بانک مرکزی تدوین و در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسـه مـورخ 1398.06.12 شورای پول و اعتبار به توضیح پیوست تصویب شد. دستورالعمل مورد اشاره، ضوابط جدیدی را در مورد تملک سهام بانک ها و موسسات اعتبـاری غیربـانکی وضـع کرده است که مهم ترین موارد آن به توضیح زیر می باشد:

1. مالک واحد می تواند فقط در یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی بیش از 10 درصد سهام را دارا باشـد. بنابراین، در صورت سهامداری در بیش از یک بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی در سـطوح بـالای 10 درصد، موارد مازاد باید واگذار شود.

2. مالک واحد که در حال حاضر دارنده سهام هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بیش از حـدود مجاز می باشد، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، با توجه به شرایط مقرر در ماده (9) دستورالعمل، به ویژه شرط برخورداری از یک برنامه معین عملیاتی بـرای اداره بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی، اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند.

3. چنانچه پس از سپری شدن مهلت های معین شده در دستورالعمل، مالک واحد (اشخاص مرتبط با یکدیگر به وسیله روابط معین شده در این دستورالعمل در قالب مصادیق مالک واحد) بدون مجـوز لازم، همچنـان دارنده سهام هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسـبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام بانک و موسسه اعتباری غیربانکی ذیربط حق رای نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی، حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمـومی بـه وزارت امور مالی و دارایی تفویض می شود. علاوه بر این، درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سـهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ 100 درصد می شود.

4. به موجب مقررات یاد شده، بانک مرکزی می تواند با تصمیم هیات انتظامی بانک ها، مجـوز تملک سـهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از 10 درصد را در چارچوب مواردی که در دسـتورالعمل تصـریح شـده، ابطال کند.

در انتها، ضمن اشاره به این موضوع که دستورالعمل مزبور در راستای اصلاح ساختار مالکیت و ترکیب سـهامداری بانک ها تدوین شده، خواهشمند است دسـتور فرماینـد مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشـنامه شـماره 149153/96 مورخ 1396.5.16، به تمامی واحـدهای ذیربـط و همچنـین سـهامداران آن بانک/موسسـه اعتباری غیربانکی ابلاغ شود.

منبع: همشهری آنلاین

به "شرایط تملک سهام بانک ها اعلام شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شرایط تملک سهام بانک ها اعلام شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید